Skip to content

Gospodarsko pravo

1. DRUŽBE IN DRUŽBENIKI:
 • pravno svetovanje pri ustanovitvi najustreznejše oblike gospodarske družbe
 • ustanavljanje gospodarskih družb
 • urejanje odnosov med družbeniki, od družbene pogodbe dalje
 • sestava pogodb med gospodarskimi družbami (npr. licenčna pogodba, pogodba o poslovnem najemu (poslovni leasing), pogodba o finančnem najemu (finančni leasing), podjemna pogodba, pogodba o zastopanju, pogodba s trgovskim potnikom)
 • razdružitve, spojitve, prevzemi
2. POSTOPKI ZARADI INSOLVENTNOSTI:
 • stečajni postopki
 • postopki prisilnega prenehanjastečajni postopek nad pravno osebo
 • ostopek osebnega stečaja
 • postopek stečaja zapuščine
 • zbris iz sodnega registra brez likvidacije
 • postopek prisilne likvidacije