Reševanje sporov

Odvetnica Dr. Nana Weber v skladu z 29. členom Zakona o izvensodnem
reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS; Uradni list RS, št. 81/2015) objavljam
naslednje informacije glede izvensodnega reševanja potrošniških sporov:

FirmaOdvetniška družba Weber o.p.- d.o.o.
Poslovni naslovPod hribom 55, 1000 Ljubljana
GSM telefon040 251 002
Stacionarni telefon01 320 0004
Faks01 320 00 05
E-poštni naslovodvetnica@drweber.si
Spletna stranwww.drweber.si
TRRIBAN SI56 0310 4100 0796 919, IBAN SI56 0310 4100 0797 016


Potrošnik lahko vloži pobudo:

 • na spletni strani izvajalca IRPS tako, da izpolni spletni obrazec (povezava do elektronskega obrazca),
 • po navadni pošti na naslov Odvetniška družba Weber o.p. – d.o.o., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana, tako da izpolni obrazec (povezava do obrazca),
 • po elektronski pošti tako, da izpolni obrazec in ga pošlje po elektronski pošti na elektronski naslov izvajalca IRPS: odvetnica@drweber.si (povezava do obrazca).

Pobuda se vloži v slovenskem ali angleškem jeziku, postopek se vodi v slovenskem ali angleškem jeziku, razen če se stranke ne dogovorijo drugače.


Informacije o organiziranosti izvajalke:

 • dr. Nana Weber sem bila samostojna odvetnica, zasebnica, vpisana v AJPES od 10. 12. 2015 dalje, od leta 14. 9.2017 sem direktorica odvetniške družbe Weber o.p. – d.o.o.
 • Imena in priimki oseb, ki vodijo postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov: doc. dr. Nana Weber
 • način njihovega imenovanja: pogodbeno
 • trajanje njihovega mandata: do datuma izbrisa odvetnice iz AJPES.

Dr. Nana Weber, ki vodim postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov, v celoti izpolnjujem pogoje o usposobljenosti in neodvisnosti ter nepristranskosti kot jih določata 27. člen in 28. člen ZIsRPS.

Datum vpisa v register izvajalcev IRPS: dr. Nana Weber sem bila dne 27. 1. 2021 na podlagi odločbe Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 323-108/2020/4 vpisana v register izvajalcev IRPS.


Povezava na spletno mesto Evropske komisije, kjer je objavljen seznam izvajalcev izvensodnega reševanja potrošniških sporov: Evropska platforma za spletno reševanje čezmejnih potrošniških sporov, URL: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Mreža FIN-NET, URL: https://ec.europa.eu/info/node/43326_en

Dr. Nana Weber ne sodelujem v nobeni mreži izvajalcev IRPS v Evropski uniji, sem pa usposobljena mediatorka, saj sem od 1. 1. 2012 dalje vpisana na listi mediatorjev Mediacijskega centra Odvetniške zbornice Slovenije.


Procesne predpostavke za začetek postopka IRPS: Popolna pobuda za začetek postopka IRPS glede potrošniškega spora s ponudnikom (glejte 4., 5. in 6. člen Pravil postopka IRPS z dne 19. 11.2020) ter odsotnost razlogov za zavrnitev pobude (glejte 7. člen Pravil postopka IRPS z dne 19. 11. 2020).

Možnost umika potrošnika in ponudnika iz postopka IRPS: Potrošnik ali ponudnik lahko kadarkoli tekom postopka IRPS po lastni presoji, delno ali v celoti umakne ali spremeni svoj zahtevek, vendar ga lahko umakne brez privolitve nasprotne stranke samo dokler  se nasprotna stranka ne spusti v obravnavanje glavne stvari.

Podatek, ali se postopek IRPS izvede kot ustni ali pisni postopek: Postopek IRPS se praviloma izvede kot pisni postopek, preko e-poti in z uporabo razpoložljivih elektronskih sredstev. Če se stranki  tako dogovorita, se lahko postopek IRPS izvede tudi ustno.

Povprečni čas trajanja postopka IRPS: Postopki IRPS se praviloma vodijo in trajajo krajši čas. Dr. Nana Weber praviloma o sporu odločim najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od dneva prejema popolne pobude za začetek postopka IRPS in o tem izdam pisno in obrazloženo odločbo. Če je spor zahtevnejši, je možno podaljšanje roka za odločitev o sporu.


Pravni učinek izida postopka in če je odločitev zavezujoča, tudi pravne posledice za potrošnika ali ponudnika, ki ne izpolni odločitve:

 • izdana odločba je zavezujoča za ponudnika in potrošnika pod odložnim pogojem, da niti ponudnik, niti potrošnik v roku 8 (osem) dni po prejemu te odločbe, dr. Nani Weber s priporočeno pošto ne pošlje lastnoročno podpisane izjave, da je ne sprejema kot pravno zavezujočo;
 • pravno zavezujoča odločba, ki jo stranki sprejemata kot zavezujočo, pravno učinkuje na obe stranki odločbe in predstavlja izvršilni naslov.

Način izvršitve odločbe izvajalke IRPS, če je potrebno: Vsaka stranka lahko predlaga (prisilno) izvršitev pravno zavezujoče odločbe, in sicer preko sodišča, upoštevajoč veljavno zakonodajo.


DRUGE RELEVANTNE INFORMACIJE O IRPS:

Izvensodno reševanje potrošniških sporov (IRPS) med ponudniki in potrošniki se v skladu z ZIsRPS rešuje s pomočjo izvajalcev IRPS.

 • Mediacija je postopek, v katerem mediator aktivno pomaga strankam pri sklenitvi sporazumne rešitve spora s pogajanji. V mediaciji dosežen sporazum se zapiše v obliki izvensodne poravnave ali v obliki notarskega zapisa pri notarju.
 • Kombinirani postopek mediacije in arbitraže je prostovoljen postopek reševanja sporov, v katerem oseba, ki vodi postopek IRPS v prvi fazi strankam pomaga do sporazumne rešitve spora v okviru postopka mediacije, če pa stranke v mediaciji ne dosežejo dogovora, prevzame vlogo arbitra in o sporu odloči.
 • Arbitraža je zaupni postopek reševanja sporov izven sodišča, pri čemer udeleženci prepustijo odločanje arbitru.
 • Potrošnik je fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene zunaj svoje poklicne ali pridobitne dejavnosti.
 • Ponudnik je pravna ali fizična, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na svojo pravnoorganizacijsko obliko in pravna ali fizična oseba, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti, če zagotavlja potrošnikom blago in storitve.
 • Stranka je potrošnik in/ali ponudnik.
 • Domači potrošniški spor je spor, ki izvira iz pogodbenega razmerja med ponudnikom in potrošnikom, kadar ima ob naročilu blaga ali storitev potrošnik prebivališče, ponudnik pa sedež v Republiki Sloveniji.
 • Čezmejni potrošniški spor je spor, ki izvira iz pogodbenega razmerja med ponudnikom in potrošnikom, kadar ima potrošnik ob naročilu blaga ali storitev prebivališče v državi članici Evropske unije, ponudnik pa sedež v Republiki Sloveniji.
 • Postopek IRPS je postopek izvensodnega reševanja potrošniških sporov v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS) in v skladu s temi Pravili.
 • Izvajalec IRPS po teh pravilih je Odvetniška družba Weber o.p. – d. o.o., ki vodi postopke izvensodnega reševanja potrošniških sporov po teh Pravilih.