Gospodarsko pravo

  1. DRUŽBE IN DRUŽBENIKI:

pravno svetovanje pri ustanovitvi najustreznejše oblike gospodarske družbe

ustanavljanje gospodarskih družb

urejanje odnosov med družbeniki, od družbene pogodbe dalje

sestava pogodb med gospodarskimi družbami (npr. licenčna pogodba, pogodba o poslovnem najemu (poslovni leasing), pogodba o finančnem najemu (finančni leasing), podjemna pogodba, pogodba o zastopanju, pogodba s trgovskim potnikom)

razdružitve, spojitve, prevzemi

  1. POSTOPKI ZARADI INSOLVENTNOSTI:

stečajni postopki

postopki prisilnega prenehanjastečajni postopek nad pravno osebo

ostopek osebnega stečaja

postopek stečaja zapuščine

zbris iz sodnega registra brez likvidacije

postopek prisilne likvidacije

Zadnje objave